1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente te Wemeldinge
Telefoonnummer: 06-10848839
RSIN / Fiscaalnummer : VEG Wemeldinge- 2665037
Websiteadres: www.vegwemeldinge.nl
Email: info@vegwemeldinge.nl
Adres: Noordelijke Achterweg 67
Postcode en plaats: 4424 ED Wemeldinge
Postadres: Noordelijke Achterweg 67A

De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 6 april 1879 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
A De Vrije Evangelische Gemeente is een vrije en zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus, samengebracht door de levende Heer, die zij belijden als hun Verlosser.
Voorwaarde tot het lidmaatschap is, dat men zich bewust is met de Heiland verbonden te zijn door een levend geloof.
Het gaat niet in de eerste plaats om een verstandelijk instemmen met de belijdenis van de gemeente, maar om het persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Verlost door het dierbaar bloed van Christus, is de behoefte geboren naar gemeenschapsleven. Dit openbaart zich, naar de Heilige Schrift leert, in de vergadering van gelovigen, waarin het Woord Gods wordt gepredikt, de sacramenten worden bediend en de ambten tot ontwikkeling komen. Als we een afzonderlijke gemeente vormen, zegt dat niet, dat we ons beter achten dan anderen. We menen echter dat onze overtuiging ons wettigt een eigen lijn te volgen en dat zo in de geest van de eerste christelijke gemeente wordt voortgearbeid.
B De gemeente stelt zich onder het hoofd van de gemeente, Jezus Christus en onder de tucht en de leiding van de Heilige Geest. Voorwaarde tot het lidmaatschap is dus ook, dat men zich onderwerpt aan de christelijke tucht. Wij weten ons verbonden aan God en aan elkander en achten ons geroepen acht te geven op elkander tot opbouw in de liefde.
C Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor allen, die mét ons de Here Jezus waarlijk liefhebben en in leer en leven oprecht willen wandelen voor Gods Aangezicht..
D Gelovende dat God ook het verbond opricht met de kinderen van de gelovigen, worden ook de kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Zij treden tot de Tafel des Heren toe, zodra zij het “Amen op hun Doop” hebben uitgesproken door het belijden van hun en onze Heiland.
Wij geloven:
a. Dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus een ieder tot volkomen verlossing kan komen. Daarom wordt door allerlei arbeid op het terrein van de zending, evangelisatieverkondiging enz. de blijde boodschap van de verlossing door het Bloed van het Lam uitgedragen in deze wereld;
b. Dat we in Christus niet slechts hebben onze rechtvaardiging, maar ook onze heiliging. Christus heeft Zijn werk niet slechts voor ons volbracht, maar wil dit ook in ons uitwerken. Wij erkennen dus de werkelijkheid van een geheiligde, God gewijde levenswandel voor de gelovigen.
E De gemeente verwacht de wederkomst van de Here Jezus Christus. Daarom wordt zijn wederkomst dan ook gepredikt, te weten de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, zijn heerschappij over Israël, uitlopen op het overgeven van het Koninkrijk door de Zoon aan de Vader.
F Met alle gelovigen in onze Heer en Heiland voelen wij ons een. Wij weten dat we zonder elkander niet volmaakt zijn en reiken hen van harte de broederhand.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6. Verslag Activiteiten Jaarverslag 2019

En dan is het weer zover , ik ga zitten om het jaarverslag te schrijven en dat begint allereerst met het lezen van alle Bazuinen van het afgelopen jaar. Al lezend verwonder ik me over wat er allemaal gebeurd en gedaan is in de gemeente.  Dit jaar heb ik ervoor gekozen om het per maand te beschrijven.

Januari:

Jammer genoeg kregen we een verzoek van de Fam. van Schellen om hen uit te schrijven. Dit is ook gebeurd, maar ze gaven aan dat ze wel vriend willen blijven en regelmatig zijn ze ook in de diensten aanwezig. Zoals ieder jaar was er een Week van gebed, die goed bezocht werd. De Alpha cursus startte weer en er was een jongerendienst mmv een muziekgroep ‘Hey You’ en spreker was Bart van Nes.

Februari:

Thema avond over een moeilijk onderwerp: homoseksualiteit en de Bijbel. Een interessante, goed bezochte  avond was het gevolg.

Maart:

De ledenvergadering op 11 maart, die zoals u in de notulen hebt kunnen lezen rustig verliep. Als diaken werden Zr. Joke Warbout en Zr. Annie Dominicus verkozen en als ouderling Br. Henk Cappon. Zij allen aanvaarden deze roep uit de gemeente met de hulp van God en de leden van de gemeente. Op 13 maart was het biddag, met een dienst  s’morgens en s ’avonds een gezellig samenzijn in De Wemel.

April:

Op 3 april reisde een groep van 14 mensen uit de VEG naar Antwerpen. Ze bezochten de Joods wijk onder leiding van een gids. Heel bijzonder was het diner in het joodse restaurant met een koosjere maaltijd. 7 april een kinderdienst mmv een kinderkoor Immanuel en Zr Ellen Zuidweg. De kerk was afgeladen vol, maar wat een vrolijke dienst.             ’s Avonds was er een Praise dienst. De stille week met iedere avond Bijbellezingen en op witte donderdag een avondmaal viering. Op Paasmorgen was  er  eerst een Paasontbijt met heel veel mensen en daarna de belijdenis dienst waarin Br. Eugene Kock,  Zr Vanessa Paauwe en Zr. Naomi Meeuse belijdenis deden en een getuigenis van hun geloof aflegden.

Mei:

Vanaf deze maand zijn er regelmatig 2 leden van de kerkenraad op het plein aanwezig na de dienst. Op 12 mei was de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Als kerkenraad zijn we nu weer voltallig. Op 18 mei  het broederontbijt, van horen zeggen, was het bijzonder fijn  om als mannen onder elkaar te zijn.

Juni:

2 juni begon met een dienst waarin  Christian Verwoerd enige liederen voor ons zong. Wat een mooie en aansprekende teksten had hij. 9 juni Pinksteren , een mooie gezegende dienst. 24 juni  een thema avond over “Geweld in het Oude Testament”, hoe verhoudt dit zich tot een liefdevolle God, goed onderwerp, want ook wij leven in een tijd vol geweld.

Juli en Augustus:

Net als in de Bazuin voeg ik deze samen. Er zijn geen bijzondere diensten en velen van ons vieren deze maanden hun vakantie.  In onze zustergemeente Goes nam Ds. van de Wetering afscheid, vele jaren was hij consulent van onze gemeente. Op de laatste dag van augustus begon het startweekend, met als thema: Handen ineen. Een  gezellig samen zijn op het kerkplein, met spelletjes en samen barbecueën, tenminste, er werd voor ons gebakken en wij mochten het opeten.

September:

1 september de startzondag, er was een muzikale verrassing, de kerkenraad zong de gemeente toe met 2 ingestudeerde liederen. 7 september de gebedswandeling door Wemeldinge. In september zijn we ook gestart met de opvang van baby’s en kleine kinderen in de Consistorie.

Oktober:

6 oktober was er een Praise dienst en de conferentie begon op zaterdagavond 12 oktober. Maartje, Lucia en Christian zorgden voor het muzikale gedeelte en Ds. van Campen voor het geestelijke. Zondag morgen sprak Ds. Karelse en was er muzikale begeleiding door de Country Jail Band en Geerten en Mirjam. Zondagavond sloot Ds. Janno van den Ende de reeks en het koor, Happy Voices, zorgde voor de muziek. Tevens actie schoenendoos, waar de hele gemeente aan mee kon werken om de dozen te vullen. Dan een mooie gebeurtenis op 23 oktober,  er werd weer een baby geboren in de gemeente bij de fam. van Cadsand. Zijn naam is Nathan. Wat betekend: Geschenk van God.

November:

We gaan een beamer gebruiken in de diensten, best bijzonder en het biedt veel mogelijkheden. Op 24 november herdachten we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen hier hun namen:

Zr. Nel Schmitz-Stutvoet

Br. Wim Feijtel

Zr. Sonja Speksnijder

Br. Max Zuurveld

En we kregen bericht van het overlijden van een predikant die regelmatig bij ons sprak, Ds Piet Tolhoek. Op 27 november was  het Dankdag met in de morgendienst Ds. van Velzen en ’s avonds een gezellig samen zijn in de Wemel. 23 november een mannenontbijt in De Zaaier.

December:

Zoals altijd een drukke maand vol kerstvieringen. Op 17 december doen we voor de eerste keer mee aan de lichtjestocht van het dorp. In onze kerk zingt een “engelenkoor” de mensen toe die langs komen. Wat hebben de zangers en de luisteraars genoten. 22 december ’s morgens een dienst waarin eigenlijk Geerten en Mirjam zouden zingen, maar door ziekte niet konden, in hun plaats zong het “engelenkoor” nog een keer. Het gemeente kerstfeest, deze keer in een ander jasje gestoken. Omdat er weinig kinderen regelmatig naar de zondagsschool komen, zag de leiding het niet zitten, dit te organiseren, gelukkig ging het wel door o.l.v. Zr. Annie Dominicus. Het gezamenlijk eten blijft een succes. 24 december de kerstnachtdienst samen met de PK Wemeldinge en tot slot de kerstviering op 25 december .

Als je alles zo bij elkaar ziet een hele lijst en dan zijn er ook nog de wekelijkse Bidstond, het maandelijkse ouderencontact, de middag- en avond vrouwengroepen. De helpers bij Preek en Taart. De Bazuin wordt gemaakt en verspreidt. De financiën bij gehouden. De bloemen worden zondags, en met Pinksteren en Kerst  bezorgd. Verjaardagskaarten  worden verstuurd, de kosters en de kerk wordt schoon gemaakt en waarschijnlijk vergeet ik nu nog heel veel. We willen iedereen bedanken die hun steentje bijdraagt, maar  in de eerste plaats mogen we God danken voor alle zegeningen in het afgelopen jaar.

7. Verkorte staat van baten en lasten

Baten en lasten van de gemeente (bedragen in Euro’s)

Baten en lasten
 Begroting
2019
 Rekening
2019
 Rekening
2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  €    9.000  €     8.950  €    9.516
Bijdragen gemeenteleden  €  50.725  €  51.586  €  50.923
Subsidies en overige bijdragen van derden  €              –  €    1.601  €              –
Totaal baten  €  59.725  €  62.136  €  60.439
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €38.590  €38.795  €38.174
Bestedingen kerkdiensten, catchese en gemeentewerk  €14.929  €13.808  €19.489
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €4.213  €3.198  € 4.211
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)  €1.333  €7.802  €2.595
Salarissen (koster, organist e.d.)  €4.900  €4.263  €4.845
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €1.483  €1.739  €1.979
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   833  €1.195  €  1.446
Totaal lasten  €66.282  €70.799  € 72.740
Resultaat (baten – lasten)  €-6.557  €-8.663  €-12.300

 

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.