1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente te Wemeldinge
Telefoonnummer: 06-10848839
RSIN / Fiscaalnummer : VEG Wemeldinge- 2665037
Websiteadres: www.vegwemeldinge.nl
Email: info@vegwemeldinge.nl
Adres: Noordelijke Achterweg 67
Postcode en plaats: 4424 ED Wemeldinge
Postadres: Noordelijke Achterweg 67A
Postcode en Plaats 4424ED Wemeldinge

De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 6 april 1879 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
A De Vrije Evangelische Gemeente is een vrije en zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus, samengebracht door de levende Heer, die zij belijden als hun Verlosser.
Voorwaarde tot het lidmaatschap is, dat men zich bewust is met de Heiland verbonden te zijn door een levend geloof.
Het gaat niet in de eerste plaats om een verstandelijk instemmen met de belijdenis van de gemeente, maar om het persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Verlost door het dierbaar bloed van Christus, is de behoefte geboren naar gemeenschapsleven. Dit openbaart zich, naar de Heilige Schrift leert, in de vergadering van gelovigen, waarin het Woord Gods wordt gepredikt, de sacramenten worden bediend en de ambten tot ontwikkeling komen. Als we een afzonderlijke gemeente vormen, zegt dat niet, dat we ons beter achten dan anderen. We menen echter dat onze overtuiging ons wettigt een eigen lijn te volgen en dat zo in de geest van de eerste christelijke gemeente wordt voortgearbeid.
B De gemeente stelt zich onder het hoofd van de gemeente, Jezus Christus en onder de tucht en de leiding van de Heilige Geest. Voorwaarde tot het lidmaatschap is dus ook, dat men zich onderwerpt aan de christelijke tucht. Wij weten ons verbonden aan God en aan elkander en achten ons geroepen acht te geven op elkander tot opbouw in de liefde.
C Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor allen, die mét ons de Here Jezus waarlijk liefhebben en in leer en leven oprecht willen wandelen voor Gods Aangezicht..
D Gelovende dat God ook het verbond opricht met de kinderen van de gelovigen, worden ook de kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Zij treden tot de Tafel des Heren toe, zodra zij het “Amen op hun Doop” hebben uitgesproken door het belijden van hun en onze Heiland.
Wij geloven:
a. Dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus een ieder tot volkomen verlossing kan komen. Daarom wordt door allerlei arbeid op het terrein van de zending, evangelisatieverkondiging enz. de blijde boodschap van de verlossing door het Bloed van het Lam uitgedragen in deze wereld;
b. Dat we in Christus niet slechts hebben onze rechtvaardiging, maar ook onze heiliging. Christus heeft Zijn werk niet slechts voor ons volbracht, maar wil dit ook in ons uitwerken. Wij erkennen dus de werkelijkheid van een geheiligde, God gewijde levenswandel voor de gelovigen.
E De gemeente verwacht de wederkomst van de Here Jezus Christus. Daarom wordt zijn wederkomst dan ook gepredikt, te weten de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, zijn heerschappij over Israël, uitlopen op het overgeven van het Koninkrijk door de Zoon aan de Vader.
F Met alle gelovigen in onze Heer en Heiland voelen wij ons een. Wij weten dat we zonder elkander niet volmaakt zijn en reiken hen van harte de broederhand.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6. Verslag Activiteiten Jaarverslag 2018

En weer is er een jaar voorbij. Achterom kijkend en alle Bazuinen nog eens na lezend, was het een jaar met heel veel bijzondere momenten. Het belangrijkste moment voor ons als gemeente was, denk ik wel, het feit dat we weer een voorganger hebben, natuurlijk zijn we al jaren gewend aan Janno als Pastoraal medewerker, maar zowel voor hem als voor ons was en is het een bijzondere dag geweest, zondag 23 september, een mooie middagdienst waarin hij bevestigd werd als predikant en als predikant verbonden werd aan de gemeente Wemeldinge.
Er waren ook verdrietige tijden, er overleden 6 leden en 2 doopleden van de gemeente dit jaar en wel:
Br. Tinus Vermaire op 29 januari
Br. Bas de Schipper op 2 maart
Br. Marcus Witte op 28 april
Br. Henk de Visser op 26 mei
Joke de Lange op 16 juli
Zr. Annie Weststrate – Meijaard op 24 september
Zr. Nel Schmitz -Stutvoet op 18 december
Br. Wim Feijtel op 27 december

Dit jaar waren er ook een aantal gemeente avonden, waarop iedere bezoeker van de diensten aanwezig kon zijn en zijn of haar mening naar voren kon brengen en delen wat ze fijn vonden of minder leuk. Ook konden er dingen voor verbetering naar voren worden gebracht. Voor ons als kerkenraad erg leerzaam.
Er waren thema avonden, geleid door onze voorganger over thema’s die ons aanspraken , zoals wat zegt de Bijbel over : Kerkenraad lid zijn, Vergeving, Wortels van de VEG, de Doop. Bijzondere avonden, erg leerzaam en fijn om te leren wat de Bijbel hier over zegt.
Er was een Paasontbijt , een Broederontbijt , het startweekend, iedere eerste zondag van de maand Preek en Taart, zoals een voorganger opmerkte, in de VEG Wemeldinge wordt er lekker gegeten.
Iedere zondag een samenzijn in de vorm van, een jeugddienst, een kinderdienst, gezamenlijke kerstviering, dit jaar verzorgt door vele leden van de gemeente, een Praise dienst, Avondmaal diensten, het Maranatha weekend, de bevestigingsdienst van Wim Roest en Wim de Leeuw van Weenen, verkozen tot respectievelijk, ouderling en diaken en de vieringen van o.a. Pasen, Pinksteren, Kerst en alle ander diensten om samen de naam van onze Heer en God te loven en te prijzen.
Er worden vrouwen- middagen en avonden gehouden, Bijbelstudie , ouderencontact, zondagsschool, de bid- en dankdagavonden, belijdenis catechisatie en catechisatie voor de jeugd. Er was een Gebedsweek, een stille week als voorbereiding op Pasen, de wekelijkse Bidstond, de jaarlijkse Zeeuwse busreis, de kleding inzameling t.b.v. de Oekraïne, en een gebedswandeling, het bezoekersteam. Als je zo alles opnoemt sta je er toch weer van te kijken wat er allemaal wordt gedaan in de Gemeente aan activiteiten,
De ledenvergadering en de extra ledenvergadering i.v.m. het beroep dat we wilden gaan uitbrengen op Ds van den Ende. En we willen nogmaals onze dank brengen aan Zr. Tanny Timmerman en Br. Daan Pieterse voor al het werk dat ze deden en nog steeds doen in de gemeente.
Verder willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Aan het eind van deze opsomming mogen we ook weer vooruit kijken. We hoeven niet alleen alles te doen, we doen het samen, maar, het allerbelangrijkste, met de hulp van onze Heer en Heiland kunnen we vol goede moed het nieuwe jaar in met al zijn ups en downs.

7. Verkorte staat van baten en lasten

Baten en lasten van de gemeente (bedragen in Euro’s)

Baten en lasten
 Begroting
2018
 Rekening
2018
 Rekening
2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  €    9.250  €     9.516  €    9.362
Bijdragen gemeenteleden  €  46.578  €  50.923  €  48.242
Subsidies en overige bijdragen van derden  €              –  €        –  €              –
Totaal baten  €  58.828  €  60.439  €  57.604
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €38.590  €38.174  €31.516
Bestedingen kerkdiensten, catchese en gemeentewerk  €14.929  €19.489  €16.079
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €4.213  €4.211  € 3.196
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)  €1.333  €2.595  €6356
Salarissen (koster, organist e.d.)  €4.900  €4.845  €5.036
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €1.483  €1.979  €1.531
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   833  €1.446  €  927
Totaal lasten  €66.282  €72.740  € 64.640
Resultaat (baten – lasten)  €-7.454  €-12.300  €-7.037

Er is ook nog € 6144,= geofferd voor extra collecten en collecten voor de bond die één op één zijn doorgestuurd.

 

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.