• Algemene gegevens

 

Naam ANBI:                                     Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge.

Telefoonnummer (facultatief):         +31 6 45396848

RSIN / Fiscaalnummer:                    2665037

Websiteadres:                                  https://www.vegwemeldinge.nl/

Email:                                               secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Adres:                                               Noordelijke Achterweg 67

Postcode en plaats:                          4424 ED Wemeldinge

Postadres:                                         Noordelijke Achterweg 67

Postcode en Plaats                           4424 ED Wemeldinge


De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1879.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

 

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

 

 

  • Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 

                                                                                                                          

  • Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van de Bond.

 

  • Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

 

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

  • Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verslag Activiteiten 2021

Het jaar 2021 begon zoals het oude jaar was geëindigd met een beperkt aantal mensen in de kerk, later gevolgd door verschillende keren dat er helemaal niemand in de diensten aanwezig mocht zijn. Gelukkig dat we niet alles wisten toen in januari er een nieuw jaar begon. We hadden goede hoop dat spoedig alles weer normaal zou zijn.

Verder begon het jaar ook niet zo leuk. Br. Wim Roest en Br. Piet Warbout bedankten voor hun ambt vanwege persoonlijke omstandigheden, maar toen ook Ds. Janno van den Ende zijn besluit om in september te stoppen meedeelde was de stemming toch wel een beetje terneer geslagen. Hoe nu verder? Gelukkig laat God ons nooit alleen en zo gingen we dan ook een heel proces van loslaten in.

Veel diensten gingen alleen online door, maar ook onze jaarlijkse ledenvergadering kon geen doorgang vinden.

We danken ook nu weer God voor alle digitale mogelijkheden. Er kon digitaal gestemd worden om de kerkenraad weer voltallig te maken, daar werd goed gebruik van gemaakt en de volgende leden werden gekozen en zegden toe. Diaken 1 jaar: Zr. Annie Dominicus Diaken 3 jaar: Br. Martin de Graaf Ouderling 1 jaar: Zr. Tanny Timmerman Ouderling 3 jaar: Br. Jan Oskam. We zijn dankbaar dat ze zich beschikbaar wilden stellen in dienst van de gemeente. De bevestigingsdienst was op zondag 21 maart.

Ook was er een belijdenisdienst op 23 mei Pinksteren, Marcel Karel en Jessica Jansen deden belijdenis en Rens Jansen kwam met attestatie over samen met hun kinderen Julie en Jack.

In juni hebben we een openluchtdienst gehouden waar heel veel leden/vrienden van de gemeente aanwezig waren. De dienst was in het weiland van de Fam Piet Warbout, waar we ook nog een zang avond hebben gehouden, heerlijk om weer eens uit volle borst te mogen zingen, want in de diensten werd dit nog steeds afgeraden.

Ook de afscheidsdienst op zondag 25 juli van Ds Janno van den Ende hadden we buiten gepland, maar jammer genoeg werkte het weer daar niet aan mee, dus zijn we uitgeweken naar de schuur van Andre en Ina van ’t Westeinde. Er waren heel veel leden/vrienden aanwezig, als gemeente werden hun een aantal geschenken gegeven. Voor Janno een aantal studieboeken, voor Lenneke een theedoos en een hanger en voor hun samen een lijstje met een noodpakket. Te weten een lijstje met geld achter glas een hamertje voor “noodgevallen”. Na de dienst liepen allen langs om Janno en Lenneke te groeten en hun te bedanken voor alles. Zij bedankten ons met een bon voor een kopje koffie met taart bij “de Buurvrouw” in Kapelle.

Na de vakantie leek alles weer een beetje te normaliseren, startweekend kon nog niet maar wel de startzondag met de band True Ovations. Bijbelstudie en vrouwengroep gingen weer van start, voor eventjes zoals later zou blijken. We vonden Aart Slabbekoorn bereid om 8 uur in de week pastorale zorg te verlenen, als kerkenraad zijn we daar dankbaar voor want er komen nu wel heel val dingen op ons af.

De Maranatha conferentie kon gelukkig wel doorgaan, het waren mooie zegenrijke diensten.

Op 31 maart 2021 werd geboren Jop Ligthart en hij werd gedoopt op 12 december.

Op 21 april overleed Br. Ward Janssens en op 6 september Br. Aad Tulling. We herdachten hun op zondag 21 november.

Dan worden er weer voorbereidingen gemaakt om een feestelijke kerstdienst te maken, maar ook nu gooit Corona roet in het eten. Alle diensten worden weer digitaal uitgezonden. Maar feestelijk waren ze wel. ‘s zondags met 2 cornet spelers en op kerstdag met een muziekgroep uit eigen gemeente. Ook de oudjaarsdienst ging online.

Al met al, als je alles zo terug leest en zoekt mogen we dankbaar zijn voor zoveel mogelijkheden. Iedere zondag weer was er een spreker en kon iedereen alles volgen, op afstand weliswaar, maar toch Gods werk ging door.

Voor 2022 hopen dat we dat alles weer een beetje normaler wordt, de diensten weer meer en beter bezocht kunnen worden.

Boven alles bidden we om Gods zegen en dat Zijn geest ons mag voorgaan in alle dingen die we mogen gaan ondernemen.

 

  • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en lasten kerkelijke gemeente
begroting rekening rekening
2021 2021 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 5675 7792 8183
Bijdragen gemeenteleden 52750 49443 56514
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 58425 57235 64697
Lasten
Pastoraat 5199 1526
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8000 9328 6054
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 9625 8555 8931
Salarissen 29800 29373 43710
Beheer en administratie, bankkosten en rente 4900 3620 4455
Overige eigendommen en inventarissen 6700 5822 3694
Totaal lasten 59025 61897 68370
Tekort -600 -4662 -3673
Project onderhoud kerk 5000
Resultaat (baten – lasten) -5600 -4662 -3673

 

  • Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

 

  • Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

 

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente  Wemeldinge, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2021 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

 

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 14 maart 2022 plaatsgevonden.