• Algemene gegevens

 

Naam ANBI:                                     Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge.

Telefoonnummer (facultatief):         +31 6 45396848

RSIN / Fiscaalnummer:                    2665037

Websiteadres:                                  https://www.vegwemeldinge.nl/

Email:                                               secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Adres:                                               Noordelijke Achterweg 67

Postcode en plaats:                          4424 ED Wemeldinge

Postadres:                                         Noordelijke Achterweg 67

Postcode en Plaats                           4424 ED Wemeldinge


De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1879.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

 

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

 

 

  • Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 

                                                                                                                          

  • Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van de Bond.

 

  • Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

 

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

  • Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verslag Activiteiten 2020

Begin dit jaar leek alles zijn normale gang te gaan, we begonnen het jaar heel goed met een dienst , waarin 10 mensen en 7 kinderen voorgesteld werden als nieuw toegetreden leden van de gemeente. De week van gebed, alle bijeenkomsten zoals: de Bijbelstudie, de wekelijkse bidstond, de vrouwengroepen die bij elkaar kwamen en de ouderen die eenmaal in de maand een ontmoeting hebben met koffie en iets lekkers en veel gezelligheid. Ook koffie drinken op de eerste zondag van de maand, Preek en Taart, waar de gemeente elkaar ontmoet met koffie en taart, iedere maand een gezellig samen zijn. De jaarlijkse ledenvergadering , waarin 2 diakenen werden gekozen.

En dan wordt het maart……en ligt alles stil. De kerkdiensten worden online gegeven, in eerste instantie alleen te beluisteren, maar we kunnen al snel meekijken door de installatie van een live-stream, mogelijk gemaakt door een subsidie van ST. 1976. Wat zijn  we daar blij mee en op dat moment denken we dat het maar voor even is. Als er geen diensten bijgewoond kunnen worden, is er ook de mogelijkheid om het orgel te renoveren, na 30 jaar trouwe dienst, was dat toch wel nodig. Er is gekozen voor een digitale orgel registratie.

In juli mogen we weer even met 30 personen samen komen, dit regelen we via een app die uitnodigingen verstuurt en net als we denken dat er weer meer mogen komen, gaat de boel weer op slot.

2 kinderen werden er in de gemeente geboren en 2 huwelijken gesloten. 1 overlijden viel er te betreuren.

We zijn blij en dankbaar dat alle diensten live uitgezonden kunnen worden, dat de bidstond iedere week door kon gaan. Dat er veel initiatieven kwamen om met elkaar in contact te blijven. We hopen en bidden dat het nieuwe jaar weer alle mogelijkheden zal geven om weer kerk te zijn zoals we alle jaren gewoon waren. Samen kerk zijn om de Naam van Onze Heer te loven en te prijzen.

 

  • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
 begroting rekening rekening
2020 2020 2019
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €         5.675  €        8.183  €       8.193
 Bijdragen gemeenteleden  €       52.750  €      56.514  €     48.883
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        –  €        –  €       –
Totaal baten  €       58.425  €      64.697  €     57.076
 
lasten
 Pastoraat  €        2.125  €       1.526  €       1.900
 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        8.000  €       6.054  €       7.089
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        –  €        –  €      –
 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        9.625  €       8.931  €      14.881
 Salarissen  €      29.800  €     43.710  €      38.796
 Beheer en administratie, bankkosten en rente  €        5.650  €       4.455  €        3.073
 Overige eigendommen en inventarissen  €        3.825  €       3.694  €        2.434
Totaal lasten  €      59.025  €     68.370  €      68.173
 
Resultaat (baten – lasten)  €  –        600  €   –   3.673  €   –  11.097

 

 

  • Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

 

  • Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

 

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente  Wemeldinge, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2020 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

 

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 22 juni 2021 plaatsgevonden.