1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente te Wemeldinge
Telefoonnummer: 06-10848839
RSIN / Fiscaalnummer : VEG Wemeldinge- 2665037
Websiteadres: www.vegwemeldinge.nl
Email: info@vegwemeldinge.nl
Adres: Noordelijke Achterweg 67
Postcode en plaats: 4424 ED Wemeldinge
Postadres: Noordelijke Achterweg 67A
Postcode en Plaats 4424ED Wemeldinge

De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 6 april 1879 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
A De Vrije Evangelische Gemeente is een vrije en zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus, samengebracht door de levende Heer, die zij belijden als hun Verlosser.
Voorwaarde tot het lidmaatschap is, dat men zich bewust is met de Heiland verbonden te zijn door een levend geloof.
Het gaat niet in de eerste plaats om een verstandelijk instemmen met de belijdenis van de gemeente, maar om het persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Verlost door het dierbaar bloed van Christus, is de behoefte geboren naar gemeenschapsleven. Dit openbaart zich, naar de Heilige Schrift leert, in de vergadering van gelovigen, waarin het Woord Gods wordt gepredikt, de sacramenten worden bediend en de ambten tot ontwikkeling komen. Als we een afzonderlijke gemeente vormen, zegt dat niet, dat we ons beter achten dan anderen. We menen echter dat onze overtuiging ons wettigt een eigen lijn te volgen en dat zo in de geest van de eerste christelijke gemeente wordt voortgearbeid.
B De gemeente stelt zich onder het hoofd van de gemeente, Jezus Christus en onder de tucht en de leiding van de Heilige Geest. Voorwaarde tot het lidmaatschap is dus ook, dat men zich onderwerpt aan de christelijke tucht. Wij weten ons verbonden aan God en aan elkander en achten ons geroepen acht te geven op elkander tot opbouw in de liefde.
C Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor allen, die mét ons de Here Jezus waarlijk liefhebben en in leer en leven oprecht willen wandelen voor Gods Aangezicht..
D Gelovende dat God ook het verbond opricht met de kinderen van de gelovigen, worden ook de kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Zij treden tot de Tafel des Heren toe, zodra zij het “Amen op hun Doop” hebben uitgesproken door het belijden van hun en onze Heiland.
Wij geloven:
a. Dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus een ieder tot volkomen verlossing kan komen. Daarom wordt door allerlei arbeid op het terrein van de zending, evangelisatieverkondiging enz. de blijde boodschap van de verlossing door het Bloed van het Lam uitgedragen in deze wereld;
b. Dat we in Christus niet slechts hebben onze rechtvaardiging, maar ook onze heiliging. Christus heeft Zijn werk niet slechts voor ons volbracht, maar wil dit ook in ons uitwerken. Wij erkennen dus de werkelijkheid van een geheiligde, God gewijde levenswandel voor de gelovigen.
E De gemeente verwacht de wederkomst van de Here Jezus Christus. Daarom wordt zijn wederkomst dan ook gepredikt, te weten de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, zijn heerschappij over Israël, uitlopen op het overgeven van het Koninkrijk door de Zoon aan de Vader.
F Met alle gelovigen in onze Heer en Heiland voelen wij ons een. Wij weten dat we zonder elkander niet volmaakt zijn en reiken hen van harte de broederhand.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6. Verslag Activiteiten Jaarverslag 2017
Bij het nalezen van de Bazuinen van 2017 sta je iedere keer weer stil hoeveel er in een jaar gebeurt en wat er wordt gedaan door verschillende verenigingen en mensen die vrijwillig een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de gemeente.
We starten in januari, altijd een maand die rustig begint na alle feestelijkheden van december. Er gebeurde weinig, maar er was wel een kinderdienst met Zr. E. Z. Het was zo jammer dat er toen geen of weinig kinderen waren. We gaan in juli herkansen en hopen dat het dan beter zal zijn., maar ook voor ouderen was het genieten van de dienst. Tenslotte blijven we allemaal kinderen. Op 24 januari overleed Zr. v O – F. Zij werd in stilte begraven.
Februari: Zoals altijd de jaarlijkse ledenvergadering. Altijd spannend zal de kerkenraad worden aangevuld en gelukkig ook nu is er iemand die de kerkenraad aanvult in de persoon van Br. Martin de Graaf. Zr Marjan Schouten wordt ook herkozen als ouderling. En deze maand was er een thema avond. Het thema was : Je gelooft maar waarom?
Maart: Biddag met ’s morgens een dienst en ‘s avonds een gezellig samen zijn. Maranatha zondag met medewerking van ons eigen koor Zingt de Here en Elsafan uit Goes.
April: Een drukke maand. De bevestigingsdienst voor Br. M. d. G op 9 april. De stille week , waarin we iedere dag samen komen om ons biddend voor te bereiden op Pasen. Helemaal feestelijk werd het toen we ook samen gingen ontbijten met Pasen,16 april,. Wat een drukte was het in De Zaaier met 55 mensen aan het ontbijt en daarna een feestelijke dienst met 5 mensen die belijdenis deden, te weten: C en P. L, A B , L. K en G. van D. De kledingactie moet ook worden genoemd, wat stonden er veel dozen in de hal, n.l. 168, en wat een dekens zijn er gebreid. Het was een prachtig gezicht toen alles lag uitgestald in de kerk. De Praise dienst en de Zangersdag op 24 april mogen ook zeker niet worden vergeten.
Mei: Deze maand was het erg rustig , een bijzondere viering was Hemelvaartsdag.
Juni: Pinksteren, een feestelijke dienst met medewerking van ons eigen koor Zingt de Here. En een Dienst waarin de Country Jail Band speelde.
Juli en augustus: Op zaterdag 1 juli zijn we gaan varen, samen met de VEG Yerseke. Omdat het veel te hard waaide, niet naar de plaat, maar richting de Zeelandbrug, zeehonden kijken. Wat een geweldig leuke tocht hebben we gemaakt en daarna nog samen eten was een prima afsluiter en zeker voor herhaling vatbaar. De week daarna was er een kinderdienst georganiseerd door verschillende leden van de gemeente. Na afloop kregen de kinderen een knapzak mee, met een invitatie om op 10 september, spelletjes en pannenkoeken te komen eten. De bijbelvakantie week is gestopt omdat er te weinig kinderen meer komen.
Op 11 juli overleed Br. Huib Waverijn. Hij is begraven op 15 juli. En op 14 juli overleed Zr. L. V- V. . Zij is begraven op 19 juli. Beide diensten werden geleid door Br. van den Ende.
Maar we besluiten juli met een vrolijk bericht, want op 23 juli is geboren Lukas Egbert L, roepnaam Luke. P. en C. L. zijn, zijn ouders. Inmiddels kennen we dit vrolijke kindje allemaal, omdat hij regelmatig mee komt met zijn ouders naar de kerk. Augustus is een vakantiemaand waarin weinig gebeurde.
September: op 5 september overleed Br. J. F. Op 8 september werd hij begraven in besloten kring. Deze werd geleid door Br. van den Ende. Op zaterdag 9 september begon het startweekend. Verschillende mensen hadden zich ingezet om er een geslaagde dag van te maken. Op zaterdagmorgen de gebedswandeling, zaterdagmiddag een samen zijn voor jong en oud met een groot koor die samen een lied instudeerden, dat ze op de zondagmorgen ten gehore brachten. Een feestelijke zondagmorgen met Preek en Taart. Het leuke idee om, samen met taartenbakkers van de gemeente, iedere eerste zondag van de maand te herhalen. En tot slot op zondagmiddag het pannenkoekenfeest voor de jeugd en op 24 september de gezamenlijke kerkdienst van de Bevelandse Gemeenten in Goes.
Oktober: Het was een drukke maand . we begonnen met een Praise dienst, gevolgd door een thema avond over “De Tegenstander” en tot slot het Maranatha weekend. Vrijdagavond een muzikale dienst met de Country Jail Band en een zangduo :Geerten & Mirjam. Op zondag twee diensten met medewerking van Zingt de Heere en Happy Voices . Met de Herfsttoer van de Bevelandse Gemeenten, werd de maand afgesloten. En in De Bazuin een nieuwe rubriek : geef de pen door.
November: start met een muzikale avond ten bate van de Diaconie. We konden genieten van prachtige stemmen en orgelspel. En de kerk zat helemaal vol. Voor het eerst houden we op de laatste zondag van november een dienst waarin we de overledenen herdenken. Nu kunnen we de familie uitnodigen om samen te herdenken. Zoals altijd sluit Dankdag de maand af. Een fijne Dankdagavond om samen met elkaar dankbaar achterom te kijken naar alle zegeningen van het afgelopen seizoen.
December: Het zangkoor heeft besloten om te stoppen. Nieuwe leden komen er niet bij en de stemmen werden steeds ouder. Toch jammer want jarenlang waren ze een onderdeel van mooie diensten. Dan zijn er alle kerstvieringen. We starten met het Gemeente kerstfeest, samen met de jeugd een fijne en gezellig samen zijn. Ook samen eten geeft een band. De kerstviering voor ouderen en de Kerstnachtdienst in de Maartenskerk. Op kerstdag zelf onze eigen dienst. Een samengesteld koor luisterde de dienst op. Op Oudjaar een dienst om het jaar af te sluiten.

Als je alles zo achter elkaar zet, wat is er dan veel om dankbaar voor te zijn. Verdriet en vreugde komen voorbij, maar dankbaarheid overheerst en het weten dat God alles leidt. Niet alleen in 2017 maar ook in 2018. Hij gaat met ons mee, het nieuwe jaar in, met al zijn mooie en minder leuke dingen. We zijn dankbaar met Br. van den Ende als onze voorganger, we hopen dat hij samen met zijn vrouw ook dit jaar zijn werk onder Gods leiding mag uitvoeren en we bidden hem Gods Zegen toe.

7. Verkorte staat van baten en lasten

Baten en lasten van de gemeente (bedragen in Euro’s)

Baten en lasten
 Begroting
2017
 Rekening
2017
 Rekening
2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  €  10.000  €     9.362  €    13.616
Bijdragen gemeenteleden  €  46.320  €  48.242  €  42.060
Subsidies en overige bijdragen van derden  €              –  €        –  €              –
Totaal baten  €56.320  €57.604  €55.676
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €30.800  €31.516  €30.796
Bestedingen kerkdiensten, catchese en gemeentewerk  €12.300  €16.079  €14.181
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €3.375  €3.196  € 3.359
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)  €2.333  €6.356  €2.668
Salarissen (koster, organist e.d.)  €4.900  €5.036  €5.356
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €1.733  €1.531  €2.559
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €833  €927  €1.419
Totaal lasten  €56.275  €64.640  € 60.338
Resultaat (baten – lasten)  € 45  €-7.037  €-4.661

Er is ook nog € 6003,= geofferd voor extra collecten en collecten voor de bond die één op één zijn doorgestuurd.

 

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.