1. Algemene gegevens

Naam ANBI:                 Vrije Evangelische Gemeente te Wemeldinge

Telefoonnummer:          06-10848839

RSIN / Fiscaalnummer : VEG Wemeldinge- 2665037

Websiteadres:              www.vegwemeldinge.nl

Email:                          info@vegwemeldinge.nl

Adres:                          Noordelijke Achterweg 67

Postcode en plaats:     4424 ED Wemeldinge

Postadres:                   Noordelijke Achterweg 67

Postcode en Plaats      4424ED Wemeldinge

 

De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 6 april 1879 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

 

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

 

 1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 

 1. Beleidsplan
 2. De Vrije Evangelische Gemeente is een vrije en zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus, samengebracht door de levende Heer, die zij belijden als hun Verlosser.

Voorwaarde tot het lidmaatschap is, dat men zich bewust is met de Heiland verbonden te zijn door een levend geloof.

Het gaat niet in de eerste plaats om een verstandelijk instemmen met de belijdenis van de gemeente, maar om het persoonlijk geloof in Jezus Christus.

Verlost door het dierbaar bloed van Christus, is de behoefte geboren naar gemeenschapsleven. Dit openbaart zich, naar de Heilige Schrift leert, in de vergadering van gelovigen, waarin het Woord Gods wordt gepredikt, de sacramenten worden bediend en de ambten tot ontwikkeling komen. Als we een afzonderlijke gemeente vormen, zegt dat niet, dat we ons beter achten dan anderen. We menen echter dat onze overtuiging ons wettigt een eigen lijn te volgen en dat zo in de geest van de eerste christelijke gemeente wordt voortgearbeid.

 1. De gemeente stelt zich onder het hoofd van de gemeente, Jezus Christus en onder de tucht en de leiding van de Heilige Geest. Voorwaarde tot het lidmaatschap is dus ook, dat men zich onderwerpt aan de christelijke tucht. Wij weten ons verbonden aan God en aan elkander en achten ons geroepen acht te geven op elkander tot opbouw in de liefde.

III. Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor allen, die mét ons de Here Jezus waarlijk liefhebben en in leer en leven oprecht willen wandelen voor Gods Aangezicht..

 1. Gelovende dat God ook het verbond opricht met de kinderen van de gelovigen, worden ook de kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Zij treden tot de Tafel des Heren toe, zodra zij het “Amen op hun Doop” hebben uitgesproken door het belijden van hun en onze Heiland.

Wij geloven:

 1. Dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus een ieder tot volkomen verlossing kan komen. Daarom wordt door allerlei arbeid op het terrein van de zending, evangelisatieverkondiging enz. de blijde boodschap van de verlossing door het Bloed van het Lam uitgedragen in deze wereld;
 2. Dat we in Christus niet slechts hebben onze rechtvaardiging, maar ook onze heiliging. Christus heeft Zijn werk niet slechts voor ons volbracht, maar wil dit ook in ons uitwerken. Wij erkennen dus de werkelijkheid van een geheiligde, God gewijde levenswandel voor de gelovigen.

VI De gemeente verwacht de wederkomst van de Here Jezus Christus. Daarom wordt zijn wederkomst dan ook gepredikt, te weten de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, zijn heerschappij over Israël, uitlopen op het overgeven van het Koninkrijk door de Zoon aan de Vader.

VIl Met alle gelovigen in onze Heer en Heiland voelen wij ons een. Wij weten dat we zonder elkander niet volmaakt zijn en reiken hen van harte de broederhand.

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 1. Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

 

 1. Verslag Activiteiten Jaarverslag 2016

Bij het maken van dit jaarverslag mocht ik terug blikken op het afgelopen jaar. Meestal denk je dat je nog wel wat weet, maar terug lezend kom je tot de ontdekking wat er allemaal gebeurd is aan leuke, mooie en verdrietige dingen.

Wat mogen we onze God en Vader,  dankbaar zijn voor alles wat er in het afgelopen jaar speelde. Allereerst willen we Hem dank bewijzen voor al die dingen die Hij ons gaf. Rust, Vrede , een onderkomen waar we zondags de eredienst kunnen houden, een voorganger en alle mensen in de gemeente die op een of andere wijze hielpen om het kerk zijn gestalte te geven.

Wat gebeurde er veel in een jaar in onze kleine gemeente.

We noemen een aantal dingen die zijn gebeurd , zoals de intrededienst op 31 januari van Br. Janno van den Ende. Wat zijn we blij en dankbaar dat er na vele jaren weer een eigen voorganger is.

Ds. Praamsma, onze consulent, leidde de dienst en zegende hem in. Het was een hele drukte in deze feestelijke middagdienst

Tijdens de vorige ledenvergadering op maandag 29 februari, werden er geen nieuwe ambtsdragers gekozen. Na 3 stemronden waren er geen kandidaten  beschikbaar.

In een extra ledenvergadering op  maandag 11 april werd gelukkig voor de vacature  ouderling en  diaken personen bereid gevonden, zr. Tanny  Timmerman voor ouderling en   zr Joke Warbout voor diaken.

De bevestigingsdienst  was op 5 juni door Ds. Praamsma . Dankbaar dat de kerkenraad werd aangevuld met nieuwe leden, die er de schouders onder willen zetten om de gemeente te dragen.

We willen nogmaals de afgetreden leden bedanken voor al het werk dat zij hebben verricht. We noemen Br Rens van Eenennaam, ouderling en secretaris, Br. ben Langendoen, ouderling en voorzitter en Br. Wim de Leeuw van Weenen diaken en onze technische man.

Bijzondere diensten, zoals Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstdag en niet te vergeten de Maranatha zondagen, de Biddag en Dankdag  en dan iedere zondagmorgen een dienst en de diensten in Cederhof. De Gebedsweek, de stille week voor Pasen, de alpha cursus. En ook  niet te vergeten, het zondagsschoolwerk, de catechisatie, de belijdenis catechisatie, het zangkoor, de Bijbelstudies, de Bidstond, de vrouwengroepen, de kledingbeurs, de kledingactie Oekraïne, het dekens naaien, het bezoekersteam, de bloemendienst, de gebedswandeling, het verzorgen van de kerstmaaltijd,  de organisten, het kosteren, Wat een zegen om dit alles,  in alle rust en vrijheid te mogen doen.

Er waren nog wat  wijzigingen, zoals een nieuwe redacteur voor de Bazuin, Bedankt Br. Cor van Eenennaam voor alle verzorgde Bazuinen,   we vonden die  in Zr. Annie Dominicus. Haar man Br. Ko Dominicus ging er voor zorgen dat de verwarming brand in de kerkzaal en De Zaaier.

Het verdelen van de Bazuinen naar de bezorgers werd overgenomen door Zr Patricia de Graaf. Bedankt Br. Floor Feleus voor al die jaren dat jij het gedaan hebt.

Zo waren er in de gemeente blijde en droevige momenten .

We beginnen met de blijde berichten van 2 geboortes. Op 25 augustus werd geboren: Tijn William Steenbakker, zoon van Stephan en Marin en broer van Luuk.

De fam. Haaij mag dan officieel geen lid van de gemeente zijn , maar als organist is hij betrokken bij ons. Op 23 oktober is bij Dominic en Carolien Haaij een dochtertje geboren ,zij luistert naar de naam Rebekka en is een zus van Elisabeth.

Dit jaar zijn 6 leden van onze gemeente overleden.

22 januari : Zr Riek Hoogesteger- Weezepoel

14 maart: Zr. Riet Vuyk- Moelker

8 september: Zr. Sien Vleugel- van de Burgh

16 september :Zr. Mientje Feijtel- Oostdijk

25 oktober: Zr Tonny Huijssen- Jorna

11 december : Zr. Tannij Dagevos- Zuidweg

We hebben hun namen herdacht in de oudejaarsdienst.

Het aantal leden bedraagt op 31 december 2016 : 85 leden, natuurlijk komen er ’s zondags meer mensen in de kerk. We hebben heel veel doopleden en gasten , wat zou het fijn zijn als er meer mensen besluiten om lid te worden.

Gelukkig is er dit jaar een belijdenis catechisatie gestart, waaraan 5 personen deelnemen. Dus een kleine groei staat ons volgend jaar te wachten.

Zo kijken we vol verwachting en in afhankelijkheid aan God  uit, naar wat het jaar 2017 ons zal gaan brengen, maar een ding weten we zeker , De Heer  Jezus reist met ons mee en zoals een bekend lied uit de bundel zegt: wandel maar stillekens achter Hem aan . Hij wijst u de wegen. Laten we dat vol vertrouwen nazeggen en op weg gaan, een nieuw jaar tegemoet vol uitdagingen .

 

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Financieel jaaroverzicht VEG Wemeldinge 2016
2016 2017
Overzicht geldstromen  Budget  Werkelijk  Budget
Totaal in  €          47.350 €       55.676  €      56.220
Totaal uit  €          53.650-  €       60.338-  €      56.012-
Balans  €            6.300-  €           4.661-  €            209
2016 2017
Kostenplaats  Start  Eind  Budget
1. Gemeente kas  €         221.039  €     215.054  €      215.262
3. Onderhoud gebouwen  €            9.773  €       10.815  €       10.815
4. Casettebandjes  €            4.832  €        5.552  €         5.552
5. Diakonie  €            2.146  €        2.018  €         2.018
Totaal  €         237.942  €     233.438  €     233.647
2016 2017
  Inkomsten  Budget  Werkelijk  Budget
Iba Bazuin  €               750  €           786  €         1.213
Ibb Bondsbijdrage  €            3.650  €        2.523  €         3.638
Ica Cassettes  €               250  €           321  €            350
Ico Collecten  €          12.000  €       14.993  €       14.500
Id Diaconie  €            2.000  €        2.508  €         2.000
Igk Giften kerk  €            9.000  €        8.148  €         9.000
Io Overigen  €          10.000  €       13.616  €       10.000
Ivf Verjaardagsfonds  €                   –  €               –  €                –
Ivb Vrijwillige bijdrage  €            9.700  €       12.782  €       15.520
Totaal    €          47.350  €       55.676  €       56.220
2016 2017
  Uitgaven  Budget  Werkelijk  Budget
Uad Administratie  €               150-  €         400-  €                 150-
Uae Advertentie en evangelisatie  €            1.100-  €         740-  €                 750-
Uba Bazuin  €               650-  €         796-  €              1.000-
Ubb Bondsbijdrage  €            3.450-  €      3.419-  €              3.638-
Ubo Onderhoud / bouw  €            2.600-  €      1.249-  €              1.500-
Uca Muziekdragers; cassettes  €                   –  €               –  €                     –
Udi Diaconie  €            2.000-  €      2.446-  €              2.000-
Udr Drukwerk  €               250-  €         209-  €                 250-
Ued Eten / drinken  €               650-  €      1.791-  €              1.000-
Ui Inventaris  €                   –  €               –  €                     –
Uj Jeugdwerk  €                   –  €            60  €                     –
Ul Lasten (energie / tel / verz)  €            3.500-  €      3.286-  €              3.500-
Um Muziek / organist / koren  €            3.000-  €      3.046-  €              2.500-
Unb Nieuwbouw  €                   –  €               –  €                     –
Uo Overigen  €            2.000-  €      4.256-  €              2.000-
Upc Past. werker / cons. / loonbel  €          24.000-  €    28.602-  €            28.500-
Upn Pensioen  €            2.700-  €      2.194-  €              2.300-
Usc Schoonmaakkosten  €            2.400-  €      2.310-  €              2.400-
Usp Sprekers  €            5.100-  €      5.616-  €              4.450-
Uza Zaalhuur  €               100-  €           37-  €                   74-
Totaal    €          53.650-  €    60.338-  €            56.012-

 

 • Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.